Nhà Phố - Chị THOA | Thủ Đức

Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA
Nhà Phố - Chị THOA

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Chị THOA

Địa điểm xây dựng: Thủ Đức

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại