Nhà Phố - Chị BÍCH | Quận 7

Nhà Phố - Chị BÍCH
Nhà Phố - Chị BÍCH
Nhà Phố - Chị BÍCH
Nhà Phố - Chị BÍCH
Nhà Phố - Chị BÍCH
Nhà Phố - Chị BÍCH
Nhà Phố - Chị BÍCH
Nhà Phố - Chị BÍCH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Chị BÍCH

Địa điểm xây dựng: Quận 7

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại