Nhà Phố - Anh KHOA | Quận 12

Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA
Nhà Phố - Anh KHOA

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Anh KHOA

Địa điểm xây dựng: Quận 12

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại