Nhà Phố - Anh BÌNH | Thủ Đức | Dịch Vụ hiết kế nhà phố tại Thủ Đức

Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH
Nhà Phố - Anh BÌNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Anh BÌNH

Địa điểm xây dựng: Thủ Đức

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng:  4 tầng


Năm hoàn thành:  2019

< Trở lại