Khách Sạn - NOVA | Đà Nẵng

Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA
Khách Sạn - NOVA

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Khách Sạn NOVA

Địa điểm xây dựng: Đà Nẵng

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 


Năm hoàn thành: 

< Trở lại