Thi Công Nhà Phố - Anh ĐĂNG | Quận 4

Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG
Nhà Phố - Anh ĐĂNG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH


Chủ đầu tư: Anh ĐĂNG

Địa điểm xây dựng: Quận 4

Diện tích xây dựng:

Quy mô xây dựng: 1 Trệt, 1 Lững, 3 Lầu


Năm hoàn thành: 2020

< Trở lại