Nhà Anh Trực - Quận 9

 

  

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư:Anh Trực - Quận 9
Địa điểm xây dựng: Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thiết kế: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng TTNT Hoàng Phú

 

< Trở lại